Wednesday, July 17, 2013

Dhow Ships of Gujarat - गुजरातचे डाव गलबत

डाव: डाव हे एक विशिष्ट प्रकारचे गलबत नसून बरेच वेगवेगळ्या गलबत प्रकारांचा समूहाला दिलेले एक नांव आहे.

मराठा आरमारात वापरण्यात आलेले गलबत, महागिरी, मछवे, पडाव, फतेमार इत्यादी गलबते "डाव"च्याच पोटजाती आहेत.

प्रस्तुत विडियो गुजरात मध्ये बांधलेल्या डाव गलबतांवर आहे.

Dhow: Dhow is an Umbrella term rather than a specific ship-type.
Many boats & ships of Maratha Navy fall into the Dhow category, e.g. Galbat(Gallivat), Mahagiri, Machwa, Padao, Fatehmaar(Pattamar) etc.
Following video is on the Dhows built in Gujarat.
No comments: