Wednesday, October 2, 2013

Maratha anchor - मराठा नांगर


Maratha anchor - मराठा नांगर
लाल बहादूर शास्त्री नॉटिकल अॅंड इंजिनीअरींग कॉलेज, येथे हे नांगर आहे. ह्या नांगराच्या संदर्भात खालील माहिती नमूद केली आहे.
"हा नांगर पश्चिम किनाऱ्यावरील विजयदुर्ग खाडीतील प्राचीन आरमारी गोडीच्या धक्याजवळून मिळवण्यात आला. हा निश्चितपणे अठराव्या शतकातील मराठा आरमाराच्या पाल-गुराबाचा आहे."

या व्यतिरिक्त अजून एका नांगराचा संदर्भ आहे, तो असा. 
५ फेब्रुवारी १९५६ साली मराठा आरमारातील जहाजाचा एक नांगर विजयदुर्ग बंदराजवळ समुद्रात मिळाला. तो कमीतकमी १०० वर्षे पाण्याखाली पाण्याखाली असावा असा तज्ञांचा अंदाज आहे. त्याची लांबी १३.५ फूट, रुंदी ८ फूट व त्याच्या मधल्या रुळाचा परिघ २ फूट आहे. जे आर डेव्हिस या भारत सरकारच्या नॉटिकल अॅडव्हायजरनी तो तेथून काढून मुंबईतील मॅरीटाईम म्यूझियम मध्ये आणला. संदर्भ: Entry under "Vijaydurg", in "Places of Interest", from "Ratnagiri District Gazetteer."

This anchor is placed at Lal Bahadur Shastri Nautical and Engineering College, Mumbai. Information plaque besides the anchor states that "the anchor was found near the Naval docks of Vijaydurg fort. It must have belonged to a Paal or Gurab of Maratha navy."

Besides this, there is a reference to another anchor.
An old anchor (length 13', breadth 8' and rod circumference 2'), belonging to the Maratha Navy was found lying in water near the port for over hundred years and still in good condition. It was removed to the Maritime Museum, Bombay, from the port at the request of Captain J. R. Davis, Nautical Adviser to the Government of India on 5th February 1956.
Quoted verbatim, entry under "Vijaydurg", in "Places of Interest", from "Ratnagiri District Gazetteer."

Where you can see this now.
Lal Bahadur Shastri Nautical and Engineering College,
Hay bandar road,
near Reay road station,
Mumbai - 400033

No comments: