Sunday, January 5, 2014

Bombay Castle - मुंबईचा किल्ला

Bombay Castle - मुंबईचा किल्ला

It is today known as INS Angre, the HQ of the Western Command of Indian Navy. It is located right behind the Asiatic Library. You need be naval employee or accompanied by one to enter the premises.

आज हा किल्ला भा.नौ.पो. आंग्रे या नावाने ओळखला जात असून, हे भारताच्या आरमाराचा पश्चिम किनाऱ्यावरील मुख्यालय आहे.
हा किल्ला ऐशीयाटीक लायब्ररीच्या मागे असून, इथे प्रवेश फक्त नाविक कर्मचाऱ्यांना, किंवा त्यांच्यासोबत येणाऱ्यांना आहे.

No comments: