Wednesday, December 25, 2013

Sawai Sardar - सवाई सरदार

२५-नोवेंबर-१७३० रोजी जंजिरे कोलाबा येथे इंग्रजांच्या "बॉम्बे" आणि "बेंगाल" जहाजासोबत झालेल्या लढाईत पराक्रम गाजवणारा "सवाई सरदार".
खुद्द मानाजी आंग्रे यांच्या स्वारीचे गुराब.

"Sawai Sardar", flagship of Manaji Angre. Fought with distinction with the HCS Bombay and HCS Bengal at the battle of Kolaba.

No comments: